සුදුසුකම් නොලත් වෛද්‍යවරුන් 18 දෙනෙකු නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහ‍ලේ ?

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවේ ලියපදිංචිය නොමැති සුදුසුකම් නොලත් වෛද්‍යවරුන් 18 දෙනෙකු නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහ‍ලේ සේවය කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ

Read more