කල් දැමීම නොතකා ලෝක කම්කරු දින සැමරුම් පැවැත්වේ

මැයි පළවෙනිදාට යෙදී තිබූ ලෝක කම්කරු දින සැමරුම 07 වෙනිදාට පවත්වන ලෙස රජය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණත් අදාළ නිශ්චිත දිනයේම

Read more

සුගන්ධිකා උත්තර දෙන්න සුදානම්

නීති ක්ෂේත්‍රයේ සහ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් කළ බව කියන දුෂණ වංචා ගැන කතාකළ නීතිඥ සුගන්දිකා ප්‍රනාන්දු මහත්මියට එම කරුණු සනාථ

Read more