ගජ මිතුරු ආර්ථිකය පරදවා සමාජ මිතුරු ආර්ථිකයක් හදමු – ජනපති

ගජ මිතුරු ආර්ථිකය පරදවා, සමාජ-මිතුරු ජනතා හිතවාදී ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා පවසයි. ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ

Read more