හින්දු ආගම නොදත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට අමාත්‍යංශය භාරදීම ගැන උතුර නොසන්සුන්!

‍නැවත පදිංචිකිරීම, පුනරුත්ථාපන උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාදර් මස්තාන් මහතා පත්කිරීම මගින්

Read more

බැසිල් 16 කණ්ඩායමට ඔරවයි

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත්වූ 16 කණ්ඩායම සමඟ තමන් කිසිඳු සාකච්ඡාවක් නොපැවැත්වූ බවත් එවැනි කණ්ඩායම් පිළිගැනීමට තමන් සූදානම් නොමැති බවත්

Read more