පනත යටතේ තොරතුරු නොදුන්නොත් දැඩි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග

තොරතුරු පනත යටතේ තොරතුරු ලබා නොදෙන හා තොරතුරු කොමිසමෙහි නියෝග පිලි නොපදින ආයතනවලට එරෙහිව ඉදිරි වසරේ සිට දැඩි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට

Read more