උදා ගම්මාන ඉදිකිරීම මානුෂීය ධනවාදයේ එක් පියරවක් – සජිත් ප්‍රේමදාස

ඉඩම් නොමැති අසරණ ජනතාව සඳහා නිවාස ඉදිකරමින් උදා ගම්මාන ඇති කිරීම, මානුෂීය ධනවාදයේ එක් පියවරක් බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත්

Read more

බදු වැඩි කලාට සීනි මිලේ වෙනසක් නෑලු

රජය විසින් සීනි මත පනවන ලද තීරු ගාස්තු නිසා සීනි සිල්ලර මිල වෙනසකට භාජනය නොවන බව සීනි ආනයනකරුවන් පවසා සිටී.

Read more