අඩු මිලට ඉල්මනයිට් විකිණීම

Auditor-General-Department-640x400ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ආයතනය සතු හයිටයි ඉලමනයිට් 2015 වර්ෂයේදී අලෙවි කිරීමේදී ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇති ඉහලම මිල විවිධ හේතුන් දක්වා ප්‍රතික්ෂේප කොට අඩු මිලට විකුණා රු.මිලියන 22ක මුල්‍ය අලාභයක් සිදු වී ඇති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එම ආයතනයට යැවූ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ් සමාගම 2015 වර්ෂයේ ඛනිජ වැලි සම්බන්ධයෙන් කරනු ලැබූ පරීක්ෂාව සම්බන්ධ කරගනිමින් එම වාර්තාව සනාථ කර ඇත.ජනාධිපති ලේකම්වරයාට හා රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට එහි පිටපත් 2ක් යොමු කර ඇත.

හයිටි ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 4000ක ප්‍රමාණයක් විකිණීම සඳහා 2014 ජුලි 3 දින ටෙන්ඩර් වීවෘත කිරීමේදී මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 102.99 උපරිම ගැනුම් මිලක් සෙරන්දිබ් ලොජස්ටික් ආයතනය ඉල්ලුම් කර තිබී ඇතත් ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් අනුව මිල ප්‍රමානවත් නැති බව සඳහන් කරමින් එම ටෙන්ඩර් අවලංගු කොට නැවතත් 2015 අප්‍රේල් 2 දින ටෙන්ඩර් විවෘත කර මෙට්‍රික් ටොන්  1ක් ඇමරිකානු ඩොලර් 58.68කට මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් අප්කෙට්හෙව් මෙටල්ස් පුද්ගලික සමාගමට විකිණීමෙන් මෙම පාඩුව සිදු වී ඇති බව විගණනය සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව තව දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ හයිටයි ඉල්මනයිට් තොගයම විකිණීම සඳහා 2014 ජුලි 3 ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමේදී ටෙන්ඩර් ලබා දී ඇති අල්නෙට් හේවි මෙටල්ස් පුද්ගලික සමාගම මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 81.99 උපරිම මිලක් ලබා දී නොතිබුනද ලෝක වෙන්දපොල මිල ඊට ඉහළ බව දක්වමින් එම ටෙන්ඩරය අවලංගු කර එම සමාගමට පසු අවස්ථාවක ඊට වඩා අඩු මුදලකට මෙම හයිටයි ඉලමනයිට්  තොගය එඉකුනා ඇති බවයි.

එසේම නිශ්චිත කාලයක් තුලදී තොග ඉවත් කර ගැනීම හා ඉක්මවන කාලය සඳහා ප්‍රමාදවන ගාස්තු අය කිරීමට අදාළ ගිවිසුමකට එළැඹී නොමැති බවත් ගැනුම් කරුවන් සතුව තොග ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් නොමැති බවත් හා තොග ඉවත් කරගැනීමට ගැනුම්කරුවන් වැඩි උනන්දුවක් දක්වා නොමැති බවත් 2015 ජුලි 30 දින වනවිටත් දින 90 ඉක්මවන ලද ගබඩාවේ තබා තිබු ඛනිජ වැලි තොගය මෙට්‍රික් ටොන් 22026.26ක් බවත් ඒ සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු අයකර නොමැති බවත් සඳහන් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.