තිස්සට ඇමති කමක්

 

thissa

මහනුවර ජනාධිපති මැදුරේදී  එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ආණ්ඩුවට එක්වූ තිස්ස අත්තානයක මහතා සෞක්‍යය ඇමතිවරයා වශයෙන් දිව්රුම් දී තිබේ

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.