උද්ධමනය පහළට

පසුගිය දෙසැම්බර් මස වාර්තා වූ උද්ධමන අගය 4.2 කි.

පසුගිය ජනවාරි මස උද්ධමන අගය සියයට -0.7 ක් දක්වා අඩුවී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේනතුව පවසයි.

එක් මසක් සදහා අවශ්‍ය භාඛ්ඩ පැසෙහි වටිනාකම දැක්වෙන්නේ රු. 36 272 ක් ලෙසය.

2015 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව එම අගය අඩු වීමක් බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේනතුව පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර 2016 ජනවාරි මාසය සදහා පාරිභෝගික මිල දර්ශකය දක්වා ඇත්තේ දර්ශක 112 ක් ලෙසය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.