බස් ගාස්තු නගී

බන මස 01 දා සිට පුද්ගලික බස්ගාස්තු  සියයට 6 කින් වැඩි කිරීමට අද ( 12) දහවල් රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමbus සම්බන්ධව බස් සංගම් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රවාහන ඇමති නිමල් සිරිපාලද සිල්වා විසින් මේ සම්බන්ධව සවිස්තර වාර්තාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළේය. එම වාර්තාව පිළිබද දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන තිබිණි.

නව ගාස්තු වැඩි කිරීම යටතේ නව බස් ගාස්තුව රුපියල් 8 සිට රුපියල් 9 දක්වා වැඩි වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.