නිල්ගල වනයේ ගුරුළු රාජ මල් පිපෙයි

ඌව පළාත් පුෂ්පය වන ගුරුළුරාජ මල මේ දිනවල නිල්ගල ඖෂධීය වනයේ පිපී තිබේ. බිබිල නිල්ගල ඖෂධීය වනය මැද විශාල ගස් උඩ ගුරුළුරාජ පැළැටිය උඩවැඩියා ශාකයක් ලෙස සරුවට වැඩී මල් හටගෙන තිබේ.මෙම ගුරුළුරාජ පැළැටිය වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥපනත යටතේ ආරක්ෂිත ඉතා දුර්ලභ ගණයේ ඒක දේශීය උඩවැඩියා ශාකයකි.

සැම වසරකම නිල්ගල වනයේ මෙම පුෂ්පය ජනවාරි සිට අප්‍රේල් මාසවලදී විශාල ගස් උඩ දැක ගැනීමට හැකිය.ආදිවාසීන් ඇතුලු දේශීය වෛද්‍යවරුන් ගුරුළුරාජ මල සර්ප වි ෂ , ඔළුවේ අමාරුව , බ ඩේ අමාරුව, සෙ ම, ඇ දුම, වැනි රෝග සඳහා අතීතයේ සිට ගන්නා ඖෂධයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.