සිත්තර සිතක්

ඉරිදා පුවත්පතේ පළ වූ කාටූනයකි… දකින ගමන් හිතන්න යමක් ශේෂ කර තිබේ.

Read more

සිත්තර සිතක්

ඉරිදා පුවත් පතෙන් උපුටා ගැනුණි.

Read more

සිත්තර සිතක්…

ඉරිදා පුවත්පතේ පල වූ කාටූනයකි…

Read more

සිත්තර සිතක්…

මෙම කාර්ටුනය ඉරිදා පුවත්පතේ පලවූවකි..

Read more

සිත්තර සිතක්

ඉරිදා පුවත්පතේ පළවු කාටූනයකි.

Read more

සිත්තර සිතක්…

ශ්‍රී. ල. නී.ප  සමුලුව ගැන යු ඇන්පියේ  සිහිනය…. ඉරිදා පුවත්පතේ පලවූ කාටුනයක්…

Read more

සිත්තර සිතක්…..

කලකට පෙර කළ මේ නිර්මාණය කාලීන වැදගත්කම නිසාම යළිත් උපුටා පල කෙරිනි….

Read more

සිත්තර සිතක්…

මෙම කාටූනය ඉරිදා පුවත් පතේ ඉරිදා සතැස් තීරයේ පලවූ කාටූනයකි…

Read more

සිත්තර සිතක්…

හැමදාටම වලංගුයි….

Read more

සිත්තර සිතක්…

Read more

සිත්තර සිතක්

Read more

සිත්තර සිතක්…

මේ කාටුනයද කලකට ඉහත නිර්මාණය විය. ඒ නීති අධ්‍යාපනය ගැනයි. අදද නීතිය බලපාන කොතැකහෝ අර්බුදයක් ඇත්ද එතැනට මෙය බද්ද වේ….

Read more

සිත්තර සිතක්…

Read more