සිත්තර සිතක්…..

Siththara sithak 7

කලකට පෙර කළ මේ නිර්මාණය කාලීන වැදගත්කම නිසාම යළිත් උපුටා පල කෙරිනි….

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.