ආන්ඩුවේ ප්‍රගති වාර්තාව ඉතා හොඳ නැත නමුත් සතුටුදායකයි

gotabhaya rajapaksha

අලුත් ආණ්ඩුවේ වගකීම පිළිබඳව Sunday Times පුවත්පතේ ව්‍යාපාරික පිටුව මගින් කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව සියයට 44 දෙනා ආණ්ඩුව මේතාක් මැනවින් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව පවසති.

සියයට තිහකට පමණ හරිහැටි නිච්චියක් නැත. සියලු විසිපහක් කියා සිටින්නේ ආණ්ඩුව අසමත් වී ඇති බවයි. ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ගැන සිය හතළිස් හතක් කියා සිටියේ තවමත් තමන්ට තත්ත්වය පැහැදිලි නැති බවයි.

තනතුරුවලට සුදුසුම පුද්ගලයන් පත් කොට ඇත්දැයි විමසූ විට සියයට 35ක් නැත යැයි පැවසූ අතර තවත් සියලු තිස් හතරක් කියා සිටියේ තත්ත්වය පැහැදිලි නැති බවයි. සුදුස්සන් නිසි ලෙස තනතුරුවලට පත් කොට ඇති බව කියා සිටියේය 30% කි. ආණ්ඩුව ජීවන වියදම පහත දැමීමට සමත් වී ඇතැයි කියා සිටියේ සියයට 17 පමණි. (මෙය විධිමත්ව කරන ලද විද්‍යාත්මකපරීක්ෂණයක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.