ආර්ථිකය රතු කට්ට පන්නන්න ලංවෙලා – මහ බැංකු අධිපති

Central Bank

නව මහ බැංකු අධිපති ලෙස මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී ලක්‍ෂ්මන් පත් වී ජනවාරි මස 06 වැනි දින නිකුත් කළ පළමු ප‍්‍රකාශනයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය අර්බුදයක් හරහා පල් වෙමින් තිබෙන බව ප්‍රකාශයට පත්වී ඇත.

පෙර දැක්ම 2020 නම් වාර්තාවෙන් මෙම කරුණු දක්වා ඇත.

  • විභව මට්ටමට වඩා අඩු ආර්ථික වර්ධනය,
  • යම් ප‍්‍රදේශ හා ජන කොටස්වලට සීමා වූ ඉහළ දරිද්‍රතාව දිගින්දිගට ම පැවැතීම,
  • ඵලදායී සම්පත් ඌන උපයෝජනය,
  • අපනයනවල වර්ධනය සහ විවිධාංගීකරණය ප‍්‍රමාණවත් නොවීම,
  • ණය නොවන ප‍්‍රාග්ධන ලැබීම්වල හිඟතාව, විශාල ණය සහ පොලී අනුපාතික කාලපරිච්ජේද,
  • ඉහළ රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟ හා ණය මට්ටම.

වඩා සරලව කියතොත් ලෙඩාට දැන් හොඳටම අමාරු අතර ඉක්මනින් සේලයින් හෝ ලබාදේ යුතු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.