ඇඟිල්ලේ එල්ලී-මහින්ද ගෙන් සමාව ගනී

dowfinger

 

අකුරැස්සේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගේ ඇඟිල්ලේ එල්ලී කලබලයක් කළ පුද්ගලයා වෙනත් රැළියකදී සමාව ලබා ගත්තේය

 

[vsw id=”/qpTIzGTm5T8″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.