ඇමතිවරයෙකුට උපදේශකයින් එක්කෙනයි

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට රඳවා ගත හැක්කේ එක උපදේශකවරයෙක් පමණි. පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ ඇතැම් ඇමැතිවරු උපදේශකයින් සිය ගණනක් රඳවාගත් අවා පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කෙරිණ.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයාගේ ශ්‍රී උපදේශකවරු සිය ගණනක් ඒ අතර ඒ පිළිබඳව 5 රෙදි දැඩිව ප්‍රශ්නය කළ අවස්ථාවේදීයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ඒ කාර්‍යයන් සඳහා වෙන වෙනම උපදේශකයන් සිටිය යුතු බවය.

ඒ අනුව ආගමික වතාවත් ඉටු කිරීමට භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ද පත්කොට තිබිණ. උපදේශකවරයෙකු ට රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩි වැටුප් ඉන්ධන සහ රජයේ නිල වාහන ලබා දෙන අවස්ථා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.