ඉතිහාසයේ පළමු වරට විශ්ව විද්‍යාල පර්යේෂණ හා අධ්‍යයනයන් පාර්ලිමේන්තුවට

university

අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී අත්සන් කරන එකඟතා ගිවිසුමකට අනුව විශ්ව විද්‍යාල හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන සියලුම පර්යේෂණ හා අධ්‍යයනයන් පාර්ලිමේන්තුව වෙත ලබාදීමට එකගත්වය පලකොට තිබේ.
මෙම ගිවිසුමට අත්සන් කොට ඇත්තේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම් ධමිමික දසනායක මහතා යන දෙදෙනායි.

මෙම ගිවිසුම මගින් විශ්ව විද්‍යාල සහ ඊට අනුබද්ධ ආයතන විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණ, සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකා ආදී සියල්ලක්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පරිහරණය සඳහා ලබා දෙන අතර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ට විවිධ කාර්යයන් සඳහා විශ්ව විද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්ගේ සහය ලබාගැනීමට ද අවස්ථාවක් සැලසෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.