කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි home delivery සේවාව : අලෙවිසැල් සහ අංක

කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි home delivery සේවාව 2020 මාර්තු 31 සිට ආරම්භ වේ. තෝරාගත් කාගිල්ස් ෆුඩ්සිටි අලෙවිසැල් වලින් කිලෝමීටර 5 ක් ඇතුළත බෙදා හැරීම් සිදු කෙරේ. උදේ 8 සිට පස්වරු 2 දක්වා ඇණවුම් භාරගනු ලැබේ. ඇනවුමක උපරිම වටිනාකම රු. 2000/= කි. පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ අලෙවිසැල් 250 කට වැඩි ගණනක යාවත්කාලීන ලැයිස්තුව සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.