කොළඹට ඇතුළුවීමේ වාහන බද්දක් යෝජනා කෙරේ

දිනකට කොළඹ නගරයට වාහන හැටදහසක් පමණ ඇතුළු වන අතර මෙයින් 45000 පමණ සැහැල්ලු වාහනය. මේ හේතුවෙන් ඇතිවන තදබදය මඟහැරවීම සඳහා බද්දක් අය කිරීමටත් දුම්රිය හා බස් පොදු ප්‍රවාහන සේවය වැඩි දියුණු කිරීමටත් රෝහණ අමාත්‍යංශය සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව ප්‍රකාශකයෙක් මාධ්‍යයට පැවසීය. ලන්ඩන් වැනි නගරවලට ඇතුල්වීමේදී මෙවැනි බදු අය කරනු ලැබේ.

කොළඹ එයට ඇතුල් වන ප්‍රධාන ස්ථාන වලදී වාහනය නවත්වා එතනින් එහාට පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් භාවිතා කිරීමට ජනතාව පොළඹවා ලීම මෙම සැලැස්මේ අරමුණයි. මෙම වැඩපිළිවෙළ නිසා නගරය තුල සිදුවන වායු දූෂණය ද අඩු කළ හැකි වනු ඇත. කොළඹ නගරයේ වායු දූෂණ මට්ටම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතී.

වායු දූෂණය මනින මිම්ම වන(Real-time Air Quality Index (AQI) 153 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඉතා අහිතකර මට්ටමක වායු දූෂණයක් ඇති නගරයක් වන බැංකොක් නගර අගය 175 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.