ජනාධිපති ගෝඨාභය ගෙන් ලෝක වාර්තාවක්

රාජ්‍ය ආයතවල සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයක් බඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනපති ලේකම් කාර්යාලය පුරවැසියන්ගෙන් අභිලාෂ (කැමැත්ත) කැඳවීමට තීරණය කොට ඇත.

සංවර්ධක දියුණු රටවල්වල පවා සිදුකෙරෙන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන අභිලාෂ වලට උන් දෙන්න පුද්ගලයින් පසුව ඔවුන්ගේ නම් ස්ථිර කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවකට හෝ වෙනත් කමිටුවකට එම නම් ඉදිරිපත් කිරීමයි.

මෙම ක්‍රියාදාමය විනිවිද පෙනෙන ආකාරයකට සිදු වුවහොත් නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් අනිවාර්යෙන්ම ගොඩනැගෙන බව වෘත්තීය වේදීහු පෙන්වා දෙති.

ව්‍යාපාර ලාභදායි ලෙස

රාජ්‍ය ආයාතන හා ව්‍යාපාර ලාභදායි ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට ඒවා ලාභදායි වභාපාර ලෙස පත්කිරීමට හැකි සුදුසුකම් ලත් වෘත්තීය වේදින්ගෙන් ජනපති ලේකම් කාර්යාලය අභිලාෂ කැඳවීමට තිරණය කර කොට ඇති අතර ඒ සඳහා ඕනෑම කෙනෙකුට ඉල්ලුම් කළ හැක.

මේ සඳහා වන දැන්වීම් පුවත් පත් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එසේ යොමුකරන අභාලාෂ පත්‍රිකා වෘත්තීය වේදීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මගින් නැවත සලකා බැලීමෙන් පසුව පත්කිරීම් සිදුකීරිමට නියමිතයි.

මේ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට මෙන්ම විදේශයන්ගේ ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අභාලාෂ කැඳවීම් ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ජනපති ලේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ දැන්වීමේ සඳහන් වෙයි.

එම අභිලාෂ කැඳවීමේ පත්‍රිකා දෙසැම්බර් 18දාට ප්‍රථමව ජනපති අතිරේක ලේකම්, ලේකම් කාර්යාංශය, ජනපති ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 01 ලිපියනට හෝ [email protected] යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියනයට යොමුකරන ලෙසද ජනපති ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.