ජෝන් දේශපාලනයන් සමු ගනී ද?

ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනය තුළ කතාබහට ලක්වන චරිතයක් බවට පත්ව සිටින ජෝන් අමරතුංග මහතා දේශපාලනයෙන් සමුගන්නා බව වෙබ් මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්ථා වී ඇත. මේ පුවත තහවුරු කර ගැනීමට අප ගත් උත්සාහය සාර්ථක වූයේ නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.