ණය ගෙවීම පැහැර හරින අයටත් අවස්ථාවක්

CRIB

බැංකු ඇතුළු විවිධ ණය දෙන ආයතනවලින් ණය ඉල්ලූම් කරන පුද්ගලයන් ණය ගෙවීම පැහැර හැර තිබුනත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීමේ නව ක්‍රමයක් සම්පාදනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශය කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙය ලකුණු ක්‍රමයකි
නව ක‍්‍රමය යටතේ ණය ලබාදෙන ආයතනවලින් ණය ඉල්ලූම් කරන පුද්ගලයින්ට ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශය ලකුණු ප‍්‍රදානය කරන අතර අංක 250 සිට 900 දක්වා පරාසයක පැතිරෙන ලකුණු ණය නොගෙවන හා පැහැර හරින පුද්ගලයින්ට ලැබෙනු ඇත.

නව ක‍්‍රමයේ දී ණය ගෙවීම් පැහැර හරින පුද්ගලයන්ට එසේ පැහැර හැරීම් වැඩිවන තරමට ලකුණු එකතු වන බවද ඒ අනුව යළි ණයක් ලබාගත හැකි ද නොහැකි ද යන්න තීරණය කෙරෙනු ඇත. මෙයින් සහ ණය පැහැර හැරීම නිසා අනිවාර්යෙන්ම ණය ලබා ගැනීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි නොවනු ඇත.

මේ අනුව ණයක් නොගෙවීම නිසා ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යංශයේ නම සඳහන් වන තැනැත්තෙකුට වුවත් මෙම ලකුණු අඩු මට්ටමක පවතී නම් එය ණය ලබාගැනීමට සුදුසුකමක් වන බව එම කාර්යංශයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.