තරුණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පෙබරවාරි14 දා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්‍රමයට

පස්වන වතාවටත් පැවත්වීමට නියමිත තරුණ පාර්ලිමේන්තුව ලබන පෙබරවාරි මස 14 වන දින පැවත් වීමට තීරණය කර ඇත.මෙහි දී මන්ත්‍රීවරුන් 334ක් හා උසස් අධ්‍යාපන හා අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රිවරු 22ක්ද අතුළුව මන්ත්‍රීවරුන් 356ක් තෝරා ගැනිමට නියමිතය.

මෙම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුදු 18-19ත් අතර සියලු තරුණ තරුණියන්ට විවෘත කර ඇති අතර ඡන්දය පැවැත්වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයටය. ඡන්ද අපේක්ෂකයන් ලියාපදිංචි කිරීම පෙබරවාරි 07 දා 08 දා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලදී සිදුකිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.