නවීන් දිසානායක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට තර්ජනය කරයි

නුවරඑළියේ ග්‍රෙගරි මෙම ආසන්න තිබූ අනවසර ඉදිකිරීමක් ඉවත් කිරීමට ගිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නිලධාරි ජයරත්න මහතාට නවීන් දිසානායක හිටපු ඇමතිවරයා තර්ජනාත්මක ලෙස කතා කරමින් තමන්ගේ පිරිස් බලය ඔවුන්ට විරුද්ධ විය ද විය හැකි බව කියා සිටියේය.

පසුව මැදිහත් වූ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වරයා හා සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව රෑ හතළිස් අටක් තුළ මෙම ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට එකඟතාවක් ඇති විය. උසාවියේ නියෝගයක් ගෙන එන්නයි නවීන් දිසානායක තර්ජනාත්මකව පැවසූ අතර නිලධරියා කෙසේද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මෙවැනි අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීමේ බලය ඇති බවයි.

නවීන් දිසානායක හැසිරීම කණගාටුවට කරුණක් යැයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීහු පවසති. තමන් බිම නිදා ගැනීමට සූදානම් වන බව නවීන් දිසානායක එක් අවස්ථාවක පැවසීය එහෙත් පසුව ඔහු ජීප් රථයක නැගී ස්ථානයෙන් ඉවත් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.