මහනුවර රෝහල වකුගඩු බැංකුවක් හදයි

kidney1 -1තම රුධිර ගණය ගැලපෙන්නේ නැතත් වකුගඩු රෝගීන් සදහා වකුගඩුවක් ලබා දෙන්නට සූදානම් ඕනෑම දායකයෙකු සමග පැමිණ වකුගඩු බද්ධ සැත්කමක් කිරීමට හැකියාව නුවර මහ රෝහලෙන් සකස්කර දී තිබේ.

මෙහිදී සිදු කරනු ලබන්නේ අදාල දායකයාගේ  රුධිර ගණය ඇතුළු මූලික පරීක්ෂණ පවත්වා ඔහුව වකුගඩු දායකයින්ගේ දත්ත බැංකුවකට ඇතුළත් කිරීමය.

මේ ආකාරයෙන් ලියාපදිංචි   දායකයන්ගෙන් වකුගඩු රෝගීන්ට අවශ්‍ය ආකාරයේ ගැලපෙන රුධිරඛාණ්ඩ සහිත වකුගඩු බද්ධ කිරීම් සිදු කිරීම මේ වැඩපිලිවෙලේ අරමුණය. දැනට මේ ආකාරයෙන් දායක හුවමාරු ක්‍රමය හරහා වකුගඩු බද්ධ සැත්කම් දෙකක් කිරීමට මහනුවර රෝහලට හැකි වී තිබේ

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.