මහින්දගේ මනාපය ඉක්මන් මැතිවරණයකට

පින් අගමැතිකම් තමන්ට අවශ්‍ය නැතැයි කියන මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපති ජනාධිපතිවරයා ගේ සැලැස්ම විය හැක්කේ ඉක්මන් මැතිවරණයක් ඉල්ලා සිටීමයි.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ‍ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුමැතිය ලබාගෙන ඉක්මන් මැතිවරණයක් ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයාට බලපෑම් කිරීමට කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇත.

නව මැතිවරණයකින් තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගැනීම වඩා වාසිදායක බව මහින්ද රාජපක්ෂ කල්පනා කරනවා විය හැකිය.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ 2020 දීය. ඊට පෙර ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතුය.

ජනාධිපතිවරණයේදී සුළු ජාතිකයින් ගේ ඡන්ද වඩාත් වැදගත්වේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලැබෙන මේ උපක්‍රමික වාසිය මග හරවා ගැනීම සඳහා ඉක්මන් මැතිවරණයක් වැදගත් වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.