මේ හඬ පටය හිරුනිකාගේද වෙන කාගෙවත් ද?

Hirunika

මීට පෙර නිකුත් වූ හඬ පට දෙකක් අතුරින් දෙවනුව නිකුත්වන පටය තමන්ගේ නොවන බව හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර පැවසුවාය. මේ පිළිබඳව පොලිසියට පැමිණිලි කරන බවයි ඔහු පවසා සිටියේ. එසේ කළ පැමිණිල්ලක් පිළිබඳ දැන ගන්නට නැති අතරවාරයේ තවත් හඬ පටයක් නිකුත් වී තිබේ. ඇයි භාෂාවද මනරම්ය.

අප එයත් පලකරන්නේ ඔබේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ගරු කරමිනි. දැන් මේ හඬ පටය කාගේදැයි පැහැදිලි කිරීම හිරුනිකාට පවරමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.