යුනිවෝටෙක් ඉල්ලුම් කරනවා නම් ජනවාරි 18 ට පෙර

univotec

රත්මලාන පිහිටියේ වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයට ජනවාරි 18 වනදා ට පෙර ඉල්ලුම් කළ යුතුය. ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ උපාධි ගණනාවක්ම මෙම විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් පිරිනමනු ලැබේ.

අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මෙන්ම NVQ ප්‍රතිඵල උපයෝගී කරගනිමින් මෙම විශ්ව විද්‍යාලයට ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඉංජිනේරු තාක්ෂණය, කර්මාන්ත තාක්ෂණය, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උපාධි මෙම විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ලබාගත හැකිය.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර වෘත්තිය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය එසේත් නැත්නම් දුරකථන අංක 0112630700 වෙතින් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

වෙබ් අඩවිය – http://univotec.ac.lk/index.php/admission-for-academic-year-2020/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.