රථවාහන ලියාපදිංචිය ශීඝ්‍රයෙන් පහළට

පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ ලියාපදිංචි කොට ඇති රථවාහන සංඛ්‍යාව 25,000 කි අවුරුදු 6කට පසුව වාර්තා වූ අඩුම රථවාහන ලියාපදිංචි වීම් සංඛ්‍යාව මෙයයි. විදේශ විනිමය පාලනය සහ වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා ණය පාලනය කිරීමේ හේතුවෙන් වාහන ගෙන්වීම අඩුවී ඇත වාහන ගෙන්වීම අඩුවීම නිසා රජයට ලැබෙන බදු ආදායම ද අඩු වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.