රනිල්ගෙන් u-turn

වාහනේක තවත් කෙනෙක් සමග ගමන් කරන විට එය ඉතා අසීරු කටයුත්තක් බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියා සිටී.

වාහන ගමන් ගන්නා හරි පුද්ගලයා ඔයාට හරවන්න මෙහාට හරවන්නෙ ඇයි ගමනේ වේගය අඩු වෙන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසන්නේ දැන් තමන්ට පැදගෙන යා හැකි බව ඔහු පවසයි.

යහපාලන ආණ්ඩුව බිහිවූ මුල් වකවානුවේ රන් වික්‍රම කියා සිටියේ සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තරම් අර්ථවත් ආණ්ඩුවක් මිහිපිට නැති බවයි.

මොණරාගලදී වැනි අකැමති වූ අගමැතිවරයා පැවසුවේ ඉතාමත් ඉක්මනින් තමන් කර්මාන්ත කලාප 50ක් ඇති කරන බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.