රා මදින්නන් ඉන්දියාවෙන්?

ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු හිඟය පිළිබඳ ගැටලුව හේතුවෙන් ඉන්දියාවෙන් පැමිණෙන කම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් දැනට මල් වැඩබිම්වල සේවය කරන අතර රා කර්මාන්තයේදී පොල් ගස් මැදීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් කම්කරුවන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස යෝජනාවක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී ඇත.

බලපත්‍රලාභී පොල් කර්මාන්තයේ නිරත ව්‍යාපාරිකයන් කියා සිටින්නේ පොල්ගස් මැදීම සඳහා ඉන්දියාවේ දක්ෂ කම්කරුවන් සිටින බවයි.

පොල් ගස මැදීම සඳහා පොල් ගස් ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට බලපත්‍ර ලබා දී ඇති නමුත් ඉල්ලුමට සැපයුම සරිලන්නේ නැත. කෘත්‍රිම රා නිෂ්පාදනය නීතියෙන් තහනම් ය.

ඉන්දීය කම්කරුවන් ලබා ගැනීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳව රජය සමග සාකච්ඡා කරන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මාධ්‍යයට කියා සිටියේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.