වතුර කපන දිනේ SMS එකෙන් දැනගන්න

water cut

ජල සැපයුම අචිරන් අවස්ථාවන්හිදී ඒ පිළිබඳව කල්තියා දැනගත හැකි බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ජල බිල්පතේ ගිණුම් අංකය යොදා 071-9399999 යන අංකයට තම ජංගම දුරකථනයෙන් කෙටි පණිවුඩයක් එවා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකි බවද මණ්ඩලය කියයි.

දිවයින පුරා පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන ජලාශ හා ජල මුලාශ්‍ර ගණනාවක්ම සිදීයාමෙන් පානීය ජලය ලබාදීම සීමාකිරිමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි. ඉදිරි දිනවලදී පැය 24 පුරා ජලය අඛණ්ඩව බෙදාහැරීම ද අඩපණ වීමට ඉඩ ඇත.

නොමිලේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම කෙටි පණිවිඩ සේවාව මගින්, ජල බිල්පතේ මාසික ගාස්තුව, හිඟ මුදල, ජල බිල්පත් නොගෙවීම මත ජලය විසන්ධි කිරිමේ දැනුම්දීම ජල සැපයුම අත්හිටුවීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකි බවද මණ්ඩලය සඳහන් කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.