වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් 50 ඉහළට…

estateවතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප , මූලික වැටුප රු450 සිට 500දක්වාත් සෙසු දීමනා සමග දිනකට රු675 ක් ගෙවීමට වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිතිය සහ රජය එකග වී තිබේ. වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමේ ගිවිසුම වසර දෙකකට පෙර අවසන්ව තිබිණි. වැටුපට අමතර රුපියල් 175 ක දීමනාව ලබාදීමට නම් , වතු කම්කරුවෙක් සිය මාසික වැඩ කරන දින ගණනින් සියයට හැත්තෑපහක පැමිණිමක් වාර්තා කොට තිබිය යුතු අතර අමු තේ දළු කිලෝ 16 -17 ක ප්‍රමාණයක් නෙලා තිබිය යුතු බව වතුසමාගම් ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති පවසා තිබේ. වැටුප් වැඩි කිරීම ලබන මස සිට ක්‍රියාත්මක වන අතරහිග වැටුප් ගෙවීමක් සිදු නොවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.