වරාය බද නගරය බස්නාහිර පළාතට

Port City

අලුතින් ඉදිකරන ලද වරාය නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ කොටසක් වශයෙන් පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අලුතෙන් එක් වන භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 269කි.

වරාය නගරයේ ගොඩ කළ හෙක්ටයාර 269 ක භුමියෙන් හෙක්ටයාර 178 ක් ආයෝජන සඳහා වෙන්කර ඇති අතර, ඉතිරි හෙක්ටයාර 91, මාර්ග සහ මහජන උද්‍යාන වැනි පොදු ස්ථාන සඳහා වෙන්කර තිබේ.

ආයෝජන සඳහා වෙන්කර ඇති භූමියෙන් හෙක්ටයාර 116 ක් මෙම ඉදිකිරිම කළ සමාගමට වසර 99 කට හිමිවන අතර ඉතිරි හෙක්ටයාර 62 ශ්‍රී ලංකා රජය සතුවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.