විදුලි බල මණ්ඩලයේ වරදින් කෝටි 20ක පාඩුවක්

electricity

විදුලිය කපා දැමීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අවස්ථාවක විදුලිය කැපීමේ වරද ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා වාර්තාවක් උපුටා දක්වන රාවය පුවත්පත කියයි.

ඩුබායි හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පත්කළ මේ කමිටුව නිගමනය කොට ඇත්තේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන් මේ පාඩුව සඳහා වගකිව යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.