ශ්‍රීලංකන් පැවැත්ම සැකසහිතයි

2019 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වු වර්ෂය තුළ දී ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගමට රුපියල් මිලියන 44,022.67ක ශුද්ධ අලාභයක් සිදුවී ඇති බවත්, ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 230,590.07ක සමුච්ඡිත අලාභයක් ඇති බවත්, ඒ වන විට සමාගමේ ජංගම බැරකම් ජංගම වත්කම් ඉක්මවා ඇති බවත්, මුළු බැරකම් මුළු වත්කම් ඉක්මවා ඇති බවත්, එම ඉක්මවීම් පිළිවෙලින් රුපියල් මිලියන 186,339.26 හා රුපියල් මිලියන 177,556.23 ක් බවත් පෙන්නුම් කරනු ලබන බවත් විගණකාධිපති ඩබ්.පී.සී. වික්‍රමරත්න පවසයි. ශ්‍රීලංකන් ගුවන්සේවයේ 2018/19 වාර්ෂික වාර්තාවෙහි විගණකාධිපතිවරයාගේ සටහන තබමින් ඔහු කියා සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.