සතියේ අදහස්

fbසතියේ අදහස් 

මේ සතිය තුල සමාජ ජාලය තුල විවිධ අදහස් පලවිය.ඔවුන්ට හිතෙන තමනගේ හිතේ ඇති තරහ, සතුට, දුක තවත් කෙනෙකුට සිනහ උපදවන ලෙස ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ඇත.මේ එක එක පුද්ගලයාගේ විවිධ අදහස්ය.

1111111111111111111111111 2222222222222222222 33333333333333333333333333 444444444444444444444444 5555555555555555555555555 66666666666666666666 7777777777777777777777 88888888888888888888 9999999999999999999 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbb cccccccccccccccc dddddddddddddddddddddd eeeeeeeeeeeeeeeeeee ffffffffffffff ggggggggggggggggggg hhhhhhhhhhh iiiiiiiiiiii jjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkkkkkkkkk

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.