සතියේ අදහස්

f6මෙම සතිය තුල Facebook සමාජ ජාලය තුල වැඩිම කතා බහක් ලක්වන්නේ 2016 ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන 20/20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සහ ලංකාවේ ට්‍රාන්ස්ෆොර්මෙර් පුපුරායාම නිසා සිදුවන විදුලිය ඇණ හිටීමයි.ඔවුන් ඒ පිලිබඳ විවිද අදහස් පළ කර ඇත.

 

 

 

 

මේ එම Facebook සමාජ ජාලය තුල පළවූ අදහස් වලින් කිහිපයකි.

 

 

f20 f19 f17 f16 f15 f9 f10 f11 f13 f14 f8 f7 f6 f5 c10 c5 c6 c7 c8 c9 c4 f4 f3 f2 c3 f1 c1 c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.