සිංහරාජ පිවිසුම් මග ඉදිකරමින් වන සංරක්ෂණය ලෝක බැංකු ප්‍රමිති උල්ලංඝනයයේ

Sinharaja

සිංහරාජ පිවිසුම් මග ලෝක බැංකු ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝණය කරන්නක් බව එහි ගිය ලෝක බැංකු නිරීක්ෂන කණ්ඩායමක් පවසති.

පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා කළ පැමිණිල්ලක් අනුව සිංහරාජය ආශ්‍රිත කුඩව ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූහ.

ස්කෑම්ප් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මුදල් වෙන් කර ඇතත් සිංහරාජයේ පිවිසුම් මාර්ගයක් ඉදි කිරීම සඳහා මූලික අවස්ථාවේ මුදල් වෙන් කර නොතිබුණු බවත් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඊට පසුව එක්කරනු ලැබ ඇත්තේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බවත් ලෝක බැංකු නියෝජිතයෝ කියති.

කොන්ක්‍රීට් අතුරා ඇති ආකාරය
මාර්ගය කපා ඇති ආකාරයත් කොන්ක්‍රීට් අතුරා ඇති ආකාරය සහ ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුවල ඇති තවත් ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් පෙන්වූ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඒ මගින් වැසි වනාන්තරයක් වන සිංහරාජයට දැඩි බලපෑමක් ඇති විය හැකි බවයි. එම අවස්ථාවේ ලෝක බැංකු නියෝජිතයන් ප්‍රකාශකර ඇත්තේ මෙම මාර්ගය කපා ඇති ආකාරය තම නිර්ණායකවලටද පටහැනි බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.