සූර්යග්‍රහණය නිර්මාණ සේයාවක්

තාක්ෂණ විද්‍යාව හදාරන ඔසඳ ඉඳුමීන පසුගියදා ඇතුළුවූ සූර්යග්‍රහණය ඡායාරූප ගැනීම සඳහා බටමුල්ල විහාරස්ථානය පිහිටි උස් බිම කරා ගියේය. මොහොතෙන් මොහොත සූර්යග්‍රහණය ඡායාරූපගත කළ ඔහු ඒ සියලු ඡායාරූප එක්කොට අපූරු නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.