හඳුනෙත්ති කියන්නේ බොරු – විමල්

Wimal Weerawansha

තමන් අමාත්‍ය ධුරයට පත්වීමෙන් අනතුරුව රුපියල් ලක්ෂ 6ක් වටිනා පුටුවක් මිලදී ගෙන ඇති බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කර ඇති ප්‍රකාශය තමන්ට මඩ ගැසීම සඳහා සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා විසින් කරන කටයුත්තක් බව විමල් වීරවංශ ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

මේ පිළිබඳ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට අප උත්සාහ කරමින් සිටිමු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.