හමුදා නිලධාරීන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලවලට සහභාගීවීම ගැටලුවක්

උපාධිධාරීන්ට ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල වලට හමුදා නිලධාරීන් සහභාගිවීම ගැටලුවක් බව ඇතැම් අපේක්ෂකයෝ පවසති.

උතුරේ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී හමුදා නිලධාරීන්ගේ අපේක්ෂකයින් පිළිබඳව වෙනම ලිපි ගොනුවක් පවත්වාගෙන යන බව මීට සහභාගි වූවන් පවසති.

මෙසේ කරන්නේ මන්දැයි විමසූ විට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට හා සාහිත්‍යය බොහෝ අපේක්ෂකයින් තමන්ගේ නැති බැරිකම් පිළිබඳ කියා සිටින හෙයින් ඔවුන්ගේ නිවාස පිහිටි ප්‍රදේශවලට යන හමුදා නිලධාරීන් නිවාසවල තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කොට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මම පත්වීම් ලබන උපාධිධාරින්ට රුපියල් 20,000 දීමනාවක් ලැබෙන අතර ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් සේවය කරන දිස්ත්‍රික්කයේ අවුරුදු පහක් සේවය කළ යුතුය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.