හැම සිකුරාදාම මනරංජන වැඩ වර්ජන

දුම්රිය රියදුරන්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැටලුවට විසඳුමක් නොලැබුණහොත් ලබන සතියේ සිට සෑම සිකුරාදාවකම වැඩවර්ජනයක අත්දැකීම දුම්රිය මගීන්ට ලබාදෙන බවකරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති පවස පවසති. දෙදින සංකේත වැඩවර්ජනය අවසන් අවසන් වූවත් ත මන් ඉල්ලීම් ලැබෙන තුරා සටන් කරන බවයි සංගමය පවසන්නේ .

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරු,දුම්රිය නියාමක,දුම්රිය ස්ථානාධිපති,දුම්රිය පාලක සහ දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමනාකාර ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් එක්ව ආරම්භ කළ පැය 48 ක සංකේත වැඩවර්ජනය අදත් ක්‍රියාත්මක කෙරැනේ එම ශ්‍රේණිවල වැටුප් විෂමතා ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින්.

දුම්රිය මගින් පවසන්නේ වෘත්තිය සමිති වල හිතුවක්කාර ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්ම රජයේ අකාර්යක්ෂමතාවය මෙම ගැටළුවට මුල් වී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.