හිතු මතේට ප්‍රති ජීවක ඔසු අරන් අමාරුවේ…………..

antibioticsකායික රෝග විශේෂඥය චන්න ජයවර්ධන පවසන පරිදි හිතුමතේට ප්‍රතිජීවක ඔසු භාවිතා කිරීමේ හේතුවෙන් බරපතල ප්‍රතිවිපාක දකින්නට ලැබෙමින් පවතී.

ෆාමසි වලින් ඇමොක්සිලින් බහුලව ලබා ගන්නා රෝගීන් සැත්කමකට ලක් වූ අවස්ථාවකදී ඔවුන්ට ලබා දෙන ප්‍රතිජීවක වලට ප්‍රතිරෝධයක් පළවෙමින් තිබෙන බව වූ බව කායික රෝග විශේෂඥය චන්න ජයවර්ධන කියා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.