ගංඉවුරට කියා යන්න

woman

ගංඉවුරට කියා යන්න
නො එනා බව ආයේ
දිය රැළි මත සුසුම් හෙලන
පෙණ කඳුලැලි වාගේ
ඇවිදින් කියා යන්න
නොඑනා බව ආයේ
නො එනා බව ආයේ

විපරම් කළත් මගෙන්
ගඟ දිය හිස ඔසවා
සත්තයි නොදනිමි මම
තව කියනුද මොනවා
ඇවිදින් කියා යන්න
නොඑනා බව ආයේ
නොඑනා බව ආයේ

වෙනදා වගෙම රුවට
මල් පිපෙනව දෑලේ
සිත නැහැ සිපගන්නට
පෙති ගිලිහුණු හීනේ
ඇවිදින් කියා යන්න
නොඑනා බව ආයේ
නොඑනා බව ආයේ

Artist : Victor Ratnayake
Lyrics: Nayanasena Wanninayake
Music : Darshana Wickramatunga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.