සූරියකාන්තා

lady

සූරියකාන්තා

ඇසිපිය නොහෙලා මා දිහා
බලාගත්වනම බලා ඉන්නවා නම්
ආදරෙන්
මමත් ඔබ දිහා බලාගෙනම ඉන්නම්
මා පතාම ඔබ සදහට ඉන්නව නම්
සූරියකාන්තා

හිස සිඹ දෙතොළගින්
ඔබ වැළඳගෙනම ඉන්නම්
සිරුරේ තෙරපී පපුවට තදවන සේ
ඔය දිගු ඇසිපිය හෙලමින්
කිතිකවන්න හිත ආදරෙන්
රහස් සුසුමකින් ඒ සුව විඳගන්නම්
සූරියකාන්තා

නොසතුටු බැල්මකින් හිස ඔසවා කියන හැඟුම්
රස්නෙ දැනෙන්න පපුවට තව සිරවී
ඔය ඇසිපිය යලි හෙලමින්
කිතිකවන්න හිත ආදරෙන්
තුනී හුස්මකින් ඒ සුව ඉවසන්නම්
සූරියකාන්තා

ඇසිපිය නොහෙලා මා දිහා
බලාගත්වනම බලා ඉන්නවා නම්
ආදරෙන්
මමත් ඔබ දිහා බලාගෙනම ඉන්නම්
මා පතාම ඔබ සදහට ඉන්නව නම්

සූරියකාන්තා ///

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.