චෝදනාවලට රිටන් එක දෙන හැටි

insult

දිගින් දිගටම කෙනෙක් ඔබට චෝදනා එල්ල කරනවා නම් ඊළඟට කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ගහන්න ගහන්න වඳින මිනිහත් මෝඩයා වඳින්න වඳින්න ගහන මිනිහත් මෝඩයා.

මේ ප්‍රස්තාපිරුල අරුත් ගන්වන මේ වීඩියෝව වෙළෙඳ දැන්වීමක්, විශ්වාස කරන්න බැරි තරම් නිර්මාණාත්මකයි. ඒකයි මේක trend කරන්නේ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.