අඟුලාන මුහුද මැද විරෝධයක්

negambo

මොරටුව අඟුලාන ප්‍රදේශයේ මුහුද මැද නැවකින් වැලි ගැනිම නිසා ධීවර කර්මාන්තයට සිදුවන බලපෑමට විරෝධය දක්වමින් ධීවරයන් පිරිසක් බෝට්ටුවලින් නැව වට කළහ.

ඉන් අනතුරුව ගොඩබිමට පැමිණ දුම්රිය මාර්ගය හරස් කොට විරෝධතාවක් පවත්වා පොලිසියට පැමිණිලි කළහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.