අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක්

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක්

කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීතයට,

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක්……..

කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීයට,

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක් ……..

ආදර කවියක තැවරුණ සුවඳ අතර නිරන්තරව

ආදරයෙන් අප වැතිරුණ වසන්ත සමයක්

කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීතයට

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක් ….

ජීවිතයේ මතක අතර අද සරසණ මතකයක්ව

මියුරු සරින් අප අමතන මිතුරු මතකයක්,

කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීයට

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක් ….

කඳුළු කුමට අප සමුගත් අතීයට

අතීතයම සොඳුරු සිහිනයක් .

පද රචනය – රෝහාන් ලියනගේ

සංගීතය – දර්ශන වික්‍රමතුංග

ගායනය වික්ටර් රත්නායක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.